№5 ქალთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების ბიბლიოთეკა

№5 ქალთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების ბიბლიოთეკა