რჩევები შედგენაზე

 • ვებ-გვერდებისა და ელ. ფოსტის მისამართები ავტომატურად გარდაიქმნება ბმულებად.

 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.
 • Images can be added to this post.
 • You may link to files uploaded with the current node using special tags. The tags will be replaced by the corresponding files. For example: Suppose you uploaded three files (in this order):

  • imag1.png (referred as file #1)
  • file1.pdf (referred as file #2)
  • imag2.png (referred as file #3)
  [inline:1=test] or [inline:imag1.png=test]
  will be replaced by <img src=imag1.png alt=test>
  [file:1=test] or [file:imag1.png=test]
  will be replaced by <a href=imag1.png>test</a>
  [attachment:2=test] or [attachment:file1.pdf=test]
  will be replaced by <a href=file1.pdf.png>test</a>